nowa-polska
deutsch

progr@m

Problemem Polski, a w zasadzie Polek i Polaków, jest bezustanne odgrzewanie kotleta historycznych wspomnień i taplanie się w sosie mesjanistyczno-cierpiętniczych postaw, z których wypływa ciągłe wzdychanie do rzekomo tragicznej, okrutnej i jedynej w swoim rodzaju przeszłości umęczonego i wciąż poniewieranego narodu. Minimum wiedzy historycznej zmusza do rewizji powyższego oglądu rzeczy – nieumiejętność budowy prawdziwego społeczeństwa, a więc grupy ludzi świadomych wspólnych celów i dążeń, oraz systematyczna dezintegracja państwa są elementami wrosłymi w historię Polski od zarania jej dziejów.

+ czytaj dalej

Klip zrealizowany przez Grzegorza P. Kowalskiego z Polip Studio z muzyką Kuby Łuki

STARTER PROGR@MOWY

Problemem Polski, a w zasadzie Polek i Polaków, jest bezustanne odgrzewanie kotleta historycznych wspomnień i taplanie się w sosie mesjanistyczno-cierpiętniczych postaw, z których wypływa ciągłe wzdychanie do rzekomo tragicznej, okrutnej i jedynej w swoim rodzaju przeszłości umęczonego i wciąż poniewieranego narodu. Minimum wiedzy historycznej zmusza do rewizji powyższego oglądu rzeczy – nieumiejętność budowy prawdziwego społeczeństwa, a więc grupy ludzi świadomych wspólnych celów i dążeń, oraz systematyczna dezintegracja państwa są elementami wrosłymi w historię Polski od zarania jej dziejów.

Pojawienie się Polski na mapie świata pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery, kilkadziesiąt lat później scalenie państwa za Bolesława Chrobrego i w kolejne 100 lat jego rozpad na księstewka w wyniku testamentu Bolesława Krzywoustego demontującego państwo polskie na blisko 200 lat. Niecały wiek później Polską rządzą już Litwini i to przecież ten okres uważamy za okres największej świetności państwa polskiego w dziejach! Przez cały czas dominującą grupę społeczną stanowi szlachta, która uzurpuje sobie coraz liczniejsze i rozleglejsze przywileje. Niecałe kolejne 200 lat później to ona wybiera królów zwanych elekcyjnymi – poza nielicznymi wyjątkami są to najczęściej decyzje przypominające przysłowiowy strzał kulą w płot. I tak oto owi wspaniali, polscy szlachcice do spółki z równie wybitnymi przedstawicielami magnaterii doprowadzają do ostatecznego rozkładu państwa w 1795 roku wymazując je z map świata na kolejne 123 lata. Potem dwa dziesięciolecia z mozołem odbudowywanej państwowości przerwane przez jedną z najokrutniejszych wojen w historii człowieka i 45 lat przez jednych uznawane za pasmo ciągłych porażek, a przez innych za okres wzrostu i względnej stabilności. Czas po ’89 roku ocenią pełniej przyszłe pokolenia…

Jedno nie ulega dla mnie wątpliwości – historia Polski nie jest sprzymierzeńcem w budowie jej przyszłości. I dlatego…
należy zmienić… wszystko.

Oficjalna nazwa państwa

Federacja Wolnych Regionów – now@ polska: Polska nie jest państwem o tradycjach federalistycznych i… czas to zmienić. Coraz więcej mieszkańców Górnego Śląska myśli w kategoriach swojej „małej ojczyzny“ i myślenie regionalne nie jest zapewne obce również innym grupom etnicznym zamieszkującym Polskę. Polkom i Polakom wpojono, że Polska jest krajem etnicznie homogenicznym, którego nie zamieszkują mniejszości narodowe. Jedno i drugie jest bzdurą. W Polsce współistnieje wiele regionalnych grup etnicznych, mniej lub bardziej utożsamiających się z pojęciem polskości, jak również żyją przedstawiciele wielu – może niezbyt liczni, ale jednak – mniejszości narodowych.

Flaga państwa

do wyłonienia w drodze konkursu

Hymn państwa

bez zmian – „Mazurek Dąbrowskiego“ ma dobry początek: tak długo, jak my – tu mieszkający – żyjemy, tak długo będzie istniało to państwo; ze słów hymnu wypływa ze wszechmiar pozytywny przekaz, dający się zinterpretować na rzecz dobra ogółu – ludzi, a nie jakiegoś abstrakcyjnego poniekąd tworu w postaci państwa.

Godło państwa

do wyłonienia w drodze konkursu
(Obecne godło NIE JEST pierwotnym, historycznym godłem Polski, ale tworem piłsudczyków podejrzewanych o sprzyjanie masonerii i innym okultystyczno-ezoterycznym nawiedzeńcom, których o popieranie polskiej sprawy posądzać raczej nie należy.)

Organizacja społeczna

Około 1990 roku liczba urzędników wynosiła w Polsce ok. 190 tys. Dziś jest ich blisko pół miliona. Tę tendencję nie tylko trzeba powstrzymać. Konieczne jest radykalne zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w aparacie państwa, gdyż w zdecydowanej większości nie istnieją żadne racjonalne przesłanki dla utrzymywania ich stanowisk. Państwo utrzymywane jest niemal w 100 % z podatków płaconych przez zamieszkujące je osoby fizyczne i działające na jego obszarze osoby prawne, zatem pozyskiwane w ten sposób środki powinny być przeznaczane na rozwój, a nie wędrować do kieszeni urzędasów – darmozjadów.

Sprawą kluczową i najważniejszą jest sposób wyboru przez społeczeństwo reprezentantów, a więc wg obecnie obowiązującej nomenklatury dot. szczebla centralnego – posłów i senatorów. Radykalne zmiany rozpoczynam od ustanowienia nowego podziału administracyjnego: przyjmując, iż FWR n-p zamieszkuje od 38 do 40 mln osób, należy dokonać podziału całego terytorium na jednostki zamieszkiwane przez maks. 10 tys. osób zgodnie z założeniem, iż zarządzanie większymi liczebnie społecznościami jest zupełnie nieefektywne. Taki podział prowadzi do powstania 3 800 – 4 000 jednostek administracyjnych, które dysponowałyby bardzo szerokimi uprawnieniami. Lokalne społeczności same będą decydowały o sposobie organizacji, a więc liczbie potrzebnych urzędników wypełniających zadania niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania owych społeczności.

Wybór Przedstawicieli Społecznych

Wybory odbywają się tylko na szczeblu lokalnym. Mieszkańcy nowo powstałych jednostek administracyjnych liczących maks. 10 tys. osób wybierają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za organizację lokalnej przestrzeni publicznej we wszystkich sferach życia, którzy mogą kandydować na poszczególne stanowiska jedynie na podstawie posiadanego wykształcenia i/lub doświadczenia zawodowego wypełniając precyzyjnie skonstruowany formularz wyborczy, w którym składają deklaracje dot. realizacji zadań w poszczególnych dziedzinach określając ich matematyczno-finansowe parametry. Formularze wyborcze są jawne i powszechnie dostępne. Stałe pensje urzędników, którzy wygrali wybory na określone stanowiska, nie mogą przekraczać średniej krajowej w sferze budżetowej wg danych GUS. Premie dla urzędników piastujących określone stanowiska – wielokrotnie wyższe od stałych pensji – są pochodną realizacji deklaracji złożonych w formularzach wyborczych. Takie rozwiązanie zlikwiduje zjawisko marketingu politycznego, składania deklaracji bez pokrycia, produkowania w hurtowych ilościach kiełbasy wyborczej i usunie z życia politycznego demagogów bez wiedzy, kompetencji, wykształcenia i doświadczenia. Urzędnicy będą wybierani raz na 5 lat i będą musieli po roku od wyboru przedstawiać stan realizacji deklaracji złożonych w formularzach wyborczych. W przypadku niewywiązywania się ze złożonych deklaracji będą usuwani z zajmowanych stanowisk, a ich miejsca będą zajmowały osoby, które uzyskały w wyborach drugie miejsca na listach kandydatów na określone stanowiska. Taki system będzie ponadto gwarancją, iż o funkcje społeczno-polityczne nie będą się ubiegały osoby dostrzegające w działalności publicznej możliwość olbrzymich finansowych profitów. Osoby piastujące funkcje urzędnicze w lokalnych władzach będą wybierały spośród siebie jednego delegata do Przedstawicielstwa Społecznego (odpowiednik dzisiejszego Sejmu), które będzie się zbierało raz na kwartał i decydowało o sprawach centralnych dla całej Federacji. Miejscem obrad może być Sala Kongresowa w Warszawie, która bez problemu pomieści ok. 3 800 – 4 000 delegatów (po jednym z każdej lokalnej, 10-tysięcznej jednostki administracyjnej). Dzisiejszy budynek Sejmu przy ul. Wiejskiej będzie pełnił funkcje muzealno-komercyjne. Senat zostanie zlikwidowany. Delegaci Przedstawicielstwa Społecznego będą otrzymywali jedno dodatkowe wynagrodzenie za pracę w czasie odbywających się co kwartał obrad i będzie ono wynosiło jedną, średnią, miesięczną pensję w sferze budżetowej zgodnie z danymi GUS. Ponadto otrzymają zwrot wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem w obradach.

Inne elementy struktury władzy*

- zniesienie urzędu prezydenta państwa

- zmiana konstrukcji dotychczasowego rządu (nowa nazwa: Główny Zespół Wykonawczy) wg schematu:

a) Ministerstwo Edukacji i Nauki Narodowej (połączenie obu resortów w celu zapewnienia integralności działań na rzecz jakości polskiej edukacji i nauki):
szkoły: podstawowa (od 7 do 15 roku życia), szkoła średnia (od 15 do 19/20 roku życia), studia 3- i 5-letnie, likwidacja dotacji dla szkół prywatnych wszystkich szczebli

b) Ministerstwo Gospodarki i Finansów (połączenie obu resortów z powodu analogicznych obszarów aktywności w związku z planowanymi zmianami systemu prawnego obejmującymi m. in. własność gospodarczą oraz system podatkowy), koordynacja wypłat środków pochodzących z podatku do budżetu centralnego, wspieranie działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego

c) Ministerstwo Nowych Technologii (zastępuje Ministerstwo Infrastruktury), organizacja systemu szybkich kolei obsługujących relacje: Rzeszów – Przemyśl – Tarnów – Kraków – Katowice – Opole – Wrocław – Wałbrzych – Zielona Góra – Gorzów Wlkp. – Szczecin – Koszalin – Gdańsk/Gdynia/Sopot – Olsztyn – Suwałki – Białystok – Lublin – Warszawa – Łódź – Bydgoszcz – Toruń – Poznań, budowa systemu wydajnych i przepustowych lotnisk transportowych i pasażerskich, budowa portu technicznego w Trójmieście (obsługa wysyłki i odbioru nowych technologii (głównie energetycznych), port pasażerski)), budowa sieci dróg 4 – pasmowych z obsługą techniczną co 100 km, budowa systemu instalacji nowych technologii (zasoby wodne i energetyczne [wiatr, słońce, odpady, ścieki, odzysk gazu] oraz gospodarka odpadami), budowa infrastruktury komunikacyjnej (telefonia bezprzewodowa o zasięgu ogólnokrajowym oraz wewnętrzna sieć komputerowa i rozbudowa internetu, upowszechnienie e-podpisu, uruchomienie ogólnokrajowej platformy obywatel – państwo)

d) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zajmuje się wspieraniem działań wszystkich podmiotów prowadzących działalność o charakterze kulturalnym; dofinansowane będą tylko projekty spełniające kryteria użyteczności kulturalnej powszechnie uznawanej

e) MON, modernizacja armii, stworzenie niedużego, całkowicie zawodowego kontyngentu, dobrze wyposażonego, powołanego do obrony granic w razie agresji najeźdźców o max. 10 % wyższym potencjale ludnościowym lub gospodarczym; zakaz uczestnictwa polskich jednostek wojskowych w jakichkolwiek wojnach zagranicą, niebędących pochodną obrony interesów i terytorium Polski

f) Ministerstwo Pracy, odpowiedzialne za rozsądne rozwiązania prawne w relacjach pracodawca – pracobiorca

g) Ministerstwo Polityki Społecznej, reforma systemu ubezpieczeń społecznych

h) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wspiera i reguluje przyjazną dla podmiotów działających w Polsce politykę prawną, stara się o równe traktowanie i równe szanse polskiego przemysłu rolnego na świecie

i) Ministerstwo Sportu i Turystyki, dba o spójną politykę Polski jako atrakcji turystycznej w świecie, dba o rozwój sportu w Polsce, tworzy rozwiązania systemowe i prawne

j) Ministerstwo Sprawiedliwości, całkowita reforma systemu organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości, całkowita reforma polskiego systemu prawnego, w tym na początku: organizacji administracyjnej, systemu podatkowego, zaplecza socjalnego i zdrowotnego

k) MSWiA, reforma służb specjalnych, organów kontroli wewnątrzpaństwowej, systemu administrowania państwem (budowa centralnego systemu informacji wraz z nowym zbiorczym dokumentem tożsamości)

l) MSZ, dobre relacje ze wszystkimi, pozytywna polityka wschodnia, zdystansowana polityka proeuropejska, wyważone relacje z USA, b. dobre kontakty z sąsiadami z byłego bloku wschodniego

m) Ministerstwo Środowiska, działania analogiczne do niemieckich (30 % pow. kraju jako obszar chroniony przy jednoczesnym silnym wsparciu inwestycji, zwłaszcza proekologicznych)

n) Ministerstwo Zdrowia, reforma systemu, likwidacja NFZ

* - dla przedstawienia szczegółów niezbędne jest przeprowadzenie wnikliwej analizy przykładowego budżetu państwa z ostatnich lat

Sądy – prokuratury – adwokatura – notariat

- anulowanie całego istniejącego i napisanie na nowo prawa (prostego, przejrzystego, jasnego i zrozumiałego dla każdego)
- redukcja uposażeń sędziów i uzależnienie ich zarobków od poprawności/skuteczności wydawanych wyroków (sędzia otrzymuje pensję w wysokości średniej krajowej w sferze budżetowej wg danych GUS za ostatni kwartał; jeśli wydawane przez niego wyroki nie są oddalane w przypadku apelacji otrzymuje premię; wysokość premii jest uzależniona ponadto od aktywności sędziego, tj. ilości i stopnia trudności rozpatrywanych spraw)
- akt notarialny wymagany jest w bardzo nielicznych przypadkach

Aparat przymusu bezpośredniego

- likwidacja wszystkich służb i zastąpienie ich policją (obywatel musi wiedzieć, z kim i z jakiego powodu ma do czynienia)
- zwiększenie roli obrony cywilnej – koordynacja w przypadku klęski żywiołowej wszystkich działań, przejęcie kontroli nad wojskiem

To tylko wstęp. To jasne. Rozwinięcie, a przede wszystkim zakończenie mają się pojawić w wyniku twórczej wymiany myśli i poglądów na forum.

Copyright © nowa-polska.org 2013
Realizacja: szasza